Genel Servis Şartları

Genel Servis Şartları

 • Genel Açıklamalar: Bu Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları (bu “Sözleşme”), ulusal ve uluslararası satış ve pazarlama faaliyetleri ile muhasebe ve faturalandırma Zeron Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri (Karakaş Mh. Karakaşbey Sk. Cura Apt. No:13 Merkez, Kırklareli Türkiye) işletmesi (bundan sonra MİLPOS olarak anılacaktır) ile MÜŞTERİ (bundan böyle “Siz” veya “Müşteri” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiş ve elektronik ortamda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlük kazanmış bir sözleşmedir. Bu Sözleşme ile birlikte MİLPOS'a ait web sitesi www.milpos.com ve/veya www.milpos.app (bu “Site”) ve bu sitede bulunan tüm ürün ve hizmetlerin (Bundan böyle tümü birden “Hizmetler" olarak anılacaktır) genel hüküm ve şartlar başlığı altında düzenlenmiş olduğu taraflarca kabul edilmiş olup, bu Sözleşme ile satın aldığınız ya da bu Site aracılığıyla erişim sağladığınız Hizmetler için geçerli olan özel hüküm ve şartların yanı sıra yürürlüktedir. Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan www.milpos.com ve/veya www.milpos.app isimli web adresinde yer alan politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.
 • Gizlilik Politikası: https://www.milpos.com/policies adresi üzerinde duyurulan güvenlik, çerez, gizlilik politikaları ve kişisel verileri koruma kanunu politikalarıyla ilgili prensiplerin belirtildiği politikalardır. İşbu Sözleşme ’de kullanılan “biz”, "bize” ya da “bizim" terimleri MİLPOS anlamına gelecektir. “Siz”, “Sizin” “Müşteri” ya da “Kullanıcı” terimleri işbu Sözleşmeyi kabul eden tüm kişi ya da kurumlar anlamına gelecektir. MİLPOS sadece ve mutlak surette kendi inisiyatifinde olmak üzere, işbu Sözleşmeyi ve işbu sözleşmeye dahil edilmiş olan işletme politikaları ve/veya sözleşmeleri her zaman değiştirebilir ya da yenileyebilir. Söz konusu değişiklikler ya da yenilemeler (i) bu değişiklik ya da yenilemeleri size bildireceğimiz e-posta duyurusunun tarihi ya da web sitesinde yer aldığı tarih yani (ii) “Son Revizyon Tarihi” itibari ile derhal yürürlüğe girecektir.
 • Sitenin Hizmetlerinden Yararlanabilme Koşulları: Bu Siteden ve bu Sitede bulunan Hizmetlerden sadece, yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek olanlar yararlanabilir. Bu Siteyi ve bu Sitede bulunan hizmetleri kullanmakla kendinizin; (i) en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu ve/veya (ii) yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilme ehliyetine başkaca yollarla sahip olduğunuzu kabul beyan ve taahhüt etmektesiniz. Eğer bu Sözleşmeyi kurumsal niteliği olan herhangi bir kurum adına akdediyorsanız, söz konusu kurumsal yapıyı işbu Sözleşmede yer alan hüküm ve şartlara göre temsil ve ilzam etmek için gerekli yasal yetkiyi haiz olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Bu durumda “siz”, “sizin” ya da “Kullanıcı” terimleri bu kurumsal yapıyı ifade eder. Şayet, işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmenizden sonra MİLPOS tarafından, söz konusu kurumsal yapıyı ilzam etmek için yasal yetkinizin olmadığı tespit edilirse, ödeme yükümlülükleri de dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere, işbu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerden kişisel olarak sorumlu olacağınız bilgileriniz dahilindedir. MİLPOS, sahih ve kaynağı sizin kurumsal yapınızın yetkili bir temsilcisinden geldiği izlenimini makul surette uyandıracak herhangi bir talimata, ihbara, belgeye ya da benzeri iletişime itimat etmesi sonucu meydana gelecek hiçbir kayıp ya da zarardan sorumlu olmayacaktır. Bu talimat, ihbar, belge ya da iletişimin sahihliği hakkında makul şüphe olması durumunda, MİLPOS ek olarak söz konusu bilgilerin sahihliğini onaylamanızı isteyebilir. Ancak bu onaylama talebi MİLPOS’un mükellefiyeti değildir. Kurumlar adına temsil ve ilzama yetkili olduğu bilgisine istinaden hareket eden gerçek kişilerin kurum ile ilişiğinin kesilmesi halinde MİLPOS’un bu hususu kendiliğinden tespit imkanı olmadığı tarafların malumu olmakla birlikte, kurumu temsilen hareket etmekte olan kişi/kişilerin kurumla ilişiğinin kesildiği bilgisi kurum tarafından ivedi olarak MİLPOS’a bildirilmemiş ise, oluşabilecek tüm maddi ve manevi zararlardan kurum ve anılan gerçek kişi sorumlu olacaktır. MİLPOS’a bu yönde bir bildirimin yapılmasının ardından MİLPOS tarafından bir hizmetin gerçek hak sahipliğinin tespitinin yapılması imkanı bulunmadığından MİLPOS’un kayıtlarında yer alan kişi/kurum bilgileri dikkate alınacaktır. Bu sebeple kurumu temsilen sözleşmenin tarafı olan kimselerin tüm kayıtları kurum adına yaptırmış olması esastır. Kişilerin kurumları temsilen hareket etmekte olmasına karşın bu yönde bir bilgilendirmenin MİLPOS’aa yapılmamış olması halinde, MİLPOS’un uhdesinde bulunan kayıtları dikkate almasından kaynaklanacak 3. Kişilerin de uğradığı zararlar dahil olmak üzere tüm maddi ve manevi zararlardan her ne nam ve hesap altında olursa olsun MİLPOS’un sorumlu tutulamayacağı MÜŞTERİ tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.
 • Kullanıcı Hesabı: Bu Sitenin bazı özelliklerine erişmek ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin bazılarını kullanabilmek için bir hesap (“Hesap”, “Kullanıcı Hesabı”) oluşturmanız gerecektir. MİLPOS’a, hesabınızı oluşturduğunuzda sunduğunuz tüm bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz tutacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. MİLPOS'un, Hesap bilgilerinizin gerçek dışı, yanlış, süresi dolmuş ya da eksik olduğuna kanaat getirmesi halinde, MİLPOS’un sadece ve mutlak surette kendi takdir yetkisi dahilinde hesabınızı askıya alma ya da sonlandırma, üyelik ve hizmet iptali de dahil olmak üzere tüm tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu tarafların malumudur. Sizin yetkiniz dahilinde olsun ya da olmasın Hesabınızda gerçekleşecek tüm etkinliklerden sizin sorumlu sayılacağınız ve sınırlama olmaksızın müşteri numaranız/giriş kimliğiniz, şifreniz, Ödeme metodu/metotları (aşağıda açıklanmıştır) ve güvenlik bilgileriniz dahil olmak üzere Hesap bilgilerinizi mutlaka gizli tutmanız gerekliliği bilgileriniz dahilindedir. Herhangi bir güvenlik ihlali yaşanması ya da Hesabınızın yetkiniz haricinde kullanılması durumunda MİLPOS’u derhal durumdan haberdar etmeniz gereklidir. MİLPOS Hesabınızın izinsiz kullanılmasından dolayı uğrayacağınız hiçbir kayıptan sorumlu olmayacaktır. Bununla beraber, Hesabınızın kullanılmasından dolayı neden olduğunuz MİLPOS'un ya da üçüncü Kişilerin zararından sizin sorumlu tutulacağınız da bilgileriniz dahilindedir.
 • Uyulması Gereken Genel Kurallar: Aşağıda yer alan kurallara uyulacağı taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.
  5.1 Müşteri, bu Siteyi ve bu Sitede bulunan Hizmetler ile sunduğu tüm içerikleri, işbu Sözleşme ve uygulamadaki tüm ulusal ve uluslararası kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak kullanacaktır.
  5.2 Müşteri, önceden hususi yazılı izin almaksızın başka bir Kullanıcının ya da başka bir kişi ya da kurumun kimliğiyle siteye girmeyecek ve başka bir Kullanıcıya, şahsa ya da kuruma vekaleti veya yazılı sözleşme veya izin belgesi olmaksızın içerik sunumu yapmayacaktır.
  5.3 Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme. Madde 136 Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  5.4 Hırsızlık. Madde 141-(1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. (2) (Mülga: 2/7/2012-6352/105 md.)
  5.5 Nitelikli hırsızlık. Madde 142-(1) Hırsızlık suçunun; e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle, İşlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
  5.6 Spam ya da diğer istenilmeyen toplu e-posta gönderme, bilgisayar ya da ağ korsanlığı ya da şifre kırma eylemlerinde bulunma ya da bu fiilleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda hareket etmek;
  5.7 Diğer Kullanıcıların, diğer kişilerin ya da kurumların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek;
  5.8 Diğer Kullanıcıların, diğer kişilerin ya da kurumların özel hayatın gizliliği ya da kişilik haklarını ihlal etmek ya da Diğer Kullanıcılar, diğer kişilere ya da kurumlara karşı yerine getirmekle yükümlü olduğunuz gizlilik yükümlüklerini çiğnemek;
  5.9 Bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin yerine getirilmesini aksatacak tarzda; Yazılım ya da donanımın işlevselliğini bozmak, aşırı kaynak kullanımı, sınırlandırmak ya da bunlara zarar vermek için tasarımlanmış ya da bu tür bozucu ve zararlı etkide bulunabilme özelliğini haiz virüs, solucan, böcek, trojan ya da diğer kod, dosya ya da programları site içeriğine dahil etmek ya da yüklemek; ya da MİLPOS ya da MİLPOS'un Hizmetleri ile ilgili olarak yanlış ya da yanıltıcı dil kullanmak ya da asılsız ya da küçük düşürücü iddia ya da ithamlarda bulunmak;
  Vb. tüm kötü niyetli eylemler bakımından da kullanılamaz.
  Yukarıda sayılanların yanında MİLPOS 5651 Sayılı Kanun hükümlerini ihlal etmemekle yükümlü olmakla birlikte, MÜŞTERİ’de alınan hizmet dolayısı ile 5651 Sayılı Kanun’un hükümlerinden kaynaklanan ihtilaflarda anılan kanun hükümlerinden haberdar olmadığı iddiasında bulunamayacağını, hizmet süresi boyunca anılan hükümlerde meydana gelen tüm değişikliklere de ayrıca bir ihtara gerek olmaksızın uymakla yükümlü olduğunu peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
  5.10 Müşteri, MİLPOS’tan hususi olarak yazılı izin almaksızın bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin, Ürünlerin, İçeriğin bir kısmı ya da tamamını başkaca bir ortama kopyalayamayacak ya da dağıtamayacaktır.
  5.11 Müşteri, bu Site ya da bu Sitede bulunan Hizmetleri ya da bu Siteyle ilgili teknolojilerin hiçbir kısmını değiştiremeyecek ya da üzerinde oynama yapamayacaktır.
  5.12 Müşteri, MİLPOS İçeriğine (aşağıda tanımı yapılmıştır) ya da Kullanıcı İçeriğine, Sitenin kendisinden başka bir teknolojiyle ya da başka araçlar vasıtasıyla ya da MİLPOS’un öngöreceğinden farklı yollarla erişimde bulunamayacaktır.
  5.13 MİLPOS'un hususi yazılı iznini almaksızın herhangi bir ticari kullanım için MİLPOS'un ilgili teknolojileri de dahil, bu Siteyi ya da bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanamayacaktır.
  5.14 MİLPOS, dilediği zaman, sınırlama olmaksızın bu Sitedeki fiyatları ve Hizmet bedelleri de dahil olmak üzere bu Sitede yer alan herhangi bir hususu ya da bu Sitede bulunan Hizmetleri değiştirmeye, yenilemeye, belirli bir kısmında değişiklik yapma ya da bunların uygulamasına son verme hakkını saklı tutar.
  5.15 MİLPOS, Hizmetlerinin Kullanıcı’ya satışı ve teslimi esnasında, hizmet özellikleri ile ilgili bilgiler açık şekilde bildirilmektedir. Kullanıcı, satış esnasında belirtilmeyen özelliklerin ilgili hizmet kapsamında yer almamasından dolayı MİLPOS'tan herhangi bir hak veya zarar iddiasıyla tazmin talebinde bulunamaz.
 • Milpos İçeriğinin ve Sair Kullanıcı İçeriğinin Kullanılması: Yukarıdaki genel hükümlere ek olarak, Bölüm 5’teki hükümler özel olarak MİLPOS İçeriğini ve MİLPOS’un kurumsal web sitelerine gönderilen Kullanıcı İçeriğini kullanmanız bakımından da geçerlidir.
  6.1 MİLPOS İçeriği: Kullanıcı İçeriği hariç olmak üzere bu Sitede ve bu Sitede bulunan Hizmetlerde yer alan içerik ile sınırlama olmaksızın bunlarda bulunan metin, yazılım, scriptler, kaynak kodu, API, grafikler, fotoğraflar, sesler müzik, videolar ve arayüz özellikleri ile ticari markalar, hizmet markaları ve logolar ("Milpos İçeriği") daimi olarak MİLPOS’un mülkiyetindedir ya da bunların kullanım hakkı MİLPOS’un sahip olduğu imtiyaz dahilindedir ve bu içerik Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı ülkelerin fikir ve sanat eserlerinin korunması hakkındaki kanuna, patent, marka ve tasarım mevzuatları ile 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na ve Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı ülke kanunları kapsamındaki diğer fikri mülkiyet haklarına tabidir.
  İşbu Sözleşmeyle telif hakları, markalar, patent ya da tasarım hakları kapsamında hiçbir hak ya da lisans verilmemektedir. MİLPOS, MİLPOS İçeriğinde, bu Sitede ve bu Sitede bulunan Hizmetlerde ya da bunlarla ilgili olarak açıkça belirtilmemiş tüm hakları saklı tutar ve işbu Sözleşme ile bu hakların hiçbiri devrolunmaz.
  6.2 Kullanıcı İçeriği: Bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin bazı özellikleri Kullanıcıların (a) düşüncelerini, fikirlerini, önerilerini ya da bildirmek istedikleri diğer bilgileri (“Kullanıcı İçeriği”) ya da (b) fotoğraf ve videolar da dahil olmak ancak bunlarla da sınırlı kalmamak üzere edebi, sanat içerikli, müzikal ya da diğer içerikleri (Kullanıcı Sunumları ile birlikte “Kullanıcı İçeriği”) görmesine, göndermesine, yayınlamasına, paylaşmasına, depolamasına ya da bunlarla ilgili işlemler yapmasına olanak verebilecektir.
  Bu Siteye ya da bu Sitede bulunan Hizmet kalemlerine Kullanıcı İçeriği göndermekle ya da Kullanıcı İçeriğini buralarda yayınlamakla MİLPOS’a (i) ya Kullanıcı İçeriğinin sahibi-sağlayıcısı olduğunuz ve bu nedenle bu içeriği yayınlama hakkına sahip olduğunuz için ya da Kullanıcı İçeriğinin telif ya da mülkiyet hakkı sahibinden yazılı olarak, bu içeriği kullanmak üzere gerekli dağıtım haklarına, lisanslara, izinlere ve/veya diğer yetkilere sahip olduğunuz için Kullanıcı İçeriğini bu Site ya da bu Sitede bulunan Hizmetler üzerinden yayınlamak için gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu ve (ii) üçüncü kişi haklarını ihlal etmediğiniz beyan ve taahhüt etmektesiniz.
  MİLPOS’un Müşteri’nin yukarıda anılan tüm kanun hükümleri ve mevzuat ile 3. Kişilerin haklarını ihlal niteliğinde eylemleri bakımından uğradığı/uğraması muhtemel tüm zararları Müşteri’ye rücu hakkı saklıdır.
  6.3 Güvenlik: Bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin güvenlikle ilgili özelliklerini (sınırlama olmaksızın MİLPOS İçeriği ya da Kullanıcı İçeriğinin kullanımını ya da kopyalanmasını yasaklayan ya da kısıtlayan sınırlandırıcı özellikler de dahil) engellemeyeceğinizi, bunları işlevsiz hale getirmeyeceğinizi ya da diğer yollarla bunların işlev görmesini önlemeyeceğinizi ve bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin, MİLPOS İçeriğinin ya da Kullanıcı İçeriğinin kullanımını sınırlandırıcı yönde hareket etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.
 • MİLPOS'un Kullanıcı İçeriğinden Yararlanması: İşbu Bölüm 7’deki hükümler özel olarak MİLPOS İçeriğini ve MİLPOS'un web sitelerine gönderilen Kullanıcı İçeriğini kullanmanız için de geçerlidir. Genel olarak sadece kendi Kullanıcı İçeriğinizden ya da Hesabınız üzerinden sunulan Kullanıcı İçeriğinizden ve bu içeriğin dağıtılmasından doğan sonuçlardan ve bunun için gerekli şartların yerine getirilmesinden sorumlu olacaksınız.
  Kullanıcı Sunumları İle İlgili Olarak: Sunumlarınızı tümüyle gönüllü olarak ve kendi iradenizle yapacağınızı, Sunumlarınızın herhangi bir gizlilik ilişkisi teşkil etmeyeceğini kabul etmektesiniz.
 • Hesabın İzlenmesi, Hesabın Durdurulması ve Sonlandırılması: MİLPOS kural olarak Kullanıcı İçeriklerini izlemez, takip etmez. (5651 sayılı Kanun uyarınca) Bununla birlikte, MİLPOS içerik izleme hakkını saklı tutar (fakat bunu yapmakla yükümlü değildir) ve Kullanıcı İçeriklerinde yer alan herhangi bir unsurun bu Sözleşmeye uygunluğuna ya da bu Sözleşmeye uyup uymadığına karar vermek hakkını saklı tutar. MİLPOS, işbu Sözleşmeyi ihlal edici nitelikte her türlü içeriğin-materyalin yollanmasını ya da yayınlanmasını engellemek amacıyla (ihlal edici materyalin içeriği ve niteliği sadece ve tümüyle MİLPOS’un kendi takdir yetkisi ile belirlenecektir) dilediği her zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın (ister MİLPOS’un sunuculuğunu yaptığı bir web sitesine yollanmış olsun isterse de bu Siteye yollanmış olsun) Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir bölümünü yayından çıkarabilir ve/veya Kullanıcıların bu Siteye ya da bu Sitede bulunan Hizmetlere içerik yollamasına ya da yayınlamasına son verebilir. MİLPOS, aynı zamanda, herhangi bir Kullanıcının sürekli olarak yasadışı davranışlar gösterdiğine kanaat getirmek için yeterli gerekçeye sahip olması halinde Kullanıcının bu Siteye ya da bu Sitede bulunan Hizmetlere erişim hakkını sonlandırabilir, askıya alabilir. MİLPOS’un bu Siteye ya da bu Sitede bulunan Hizmetlere erişiminizi sonlandırması durumunda ve yahut abonelik sürenizin bitmesi durumunda MİLPOS, sadece ve tümüyle kendi takdir yetkisini kullanarak, kendisine ait sunucular üzerinde sakladığınız tüm veri ve dosyaları silme veya yok etme hakkına da sahip olacaktır. Sözleşmenin herhangi bir sebepten dolayı fesih edilmesi durumunda para iadesi KESİNLİKLE YAPILMAZ.
 • Ek Hakların Saklı Tutulması: MİLPOS abonelik Hizmetlerin sunulmasında ya da ifasında MİLPOS tarafından yapılmış olabilecek yanlışları düzeltmek için MİLPOS ve bağlı websiteleri ile bunların görevlileri, çalışanları ve mümessilleri adına bağlayıcı olabilecek her türlü sivil ya da suç unsuru sorumluluktan kaçınmak için, ve yahut abonelik hizmetleri süresince meydana gelebilecek kopma, donma, erişim sorunlarında meydana gelen veri kayıpları yada sitenin genel kullanımına engel teşkil edecek hizmet altyapısının değiştirilmesi, güncellenmesi yada silinmesi için, sadece ve tümüyle kendi takdir yetkisi dahilinde gerekli görmesi durumunda Hesaplara ya da Hizmetlere erişim (ya da denetleme) hakkını geri alma, abonelik hizmetine erişimi engelleme, aboneliği iptal etme, sonlandırma, askıya alma, kilitleme, dondurma, verileri yok etme, silme, paylaşma ya da değiştirme hakkını saklı tutar. MİLPOS ayrıca, Müşterilere ait her Hesabı, aşırı alan, aşırı sistem kaynağı ya da bant genişliği kullanımı açısından denetlemek için gözden geçirme ve izin verilen seviyeleri aşan Hesaplara ek ücret uygulama ya da bu Hesapları durdurma, kapatma ve/veya silme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ de ayrıca, MİLPOS tarafından verilen hizmet kalitesinin geliştirilmesi için gerektiğinde başka bir firma tarafından verilmesini (hizmeti verecek olan işletmecinin değişmesini) kabul etmektedir. Bu durumda MİLPOS, MÜŞTERİ’ye ait her türlü MÜŞTERİ ve kredi kartı bilgilerini hizmeti verecek olan firma ile paylaşabilecektir. Bu paylaşımın Müşteri’nin kişisel verilerinin paylaşımı da dahil olmak üzere her ne nam ve hesap altında olursa olsun hak ihlali iddiasına konu edilemez. Bu husus Müşteri tarafından peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.
 • Anti Spam Politikası, Cezai Şart: MÜŞTERİ kesinlikle spam (alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların Internet yolu ile gönderimi) ve/veya Internet kullanıcılarını dil, sıklık ya da dosya boyutu açısından rahatsız edecek elektronik postalar (e-mail), Internet kullanıcılarının istekleri dışında ticari reklam elektronik postaları (e-mail) yollayamaz. Bu tarz gönderimler, MİLPOS'a olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda MİLPOS sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, MÜŞTERİ’ye sağlanan servislerde aksamalara sebep olabilmektedir. Müşteri, MİLPOS’un yukarıda sözü edilen “Anti-Spam Politikasını” okuyup anladığınız ve kabul ettiğiniz konusunda mutabık ve ayrıca, MİLPOS’un, sadece ve tümüyle kendi takdir yetkisini kullanarak spam ya da yetki haricinde toplu e-posta aktarımında bulunduğuna ya da bununla bağlantılı olduğuna kanaat getireceği her türlü Hesabı derhal sonlandırabileceğini kabul etmektedir. Ek olarak, gerçek zararın makul düzeyde hesaplanamaması halinde, Hesabınızdan aktarılan ya da Hesabınızla başkaca yollarla bağlantılı olan her bir spam ya da istenmeyen toplu e-posta gönderimi için MİLPOS’a spam ya da mail başına 1,00 Amerikan Doları tutarında cezai şart ödemesi yapmayı Müşteri kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
 • Üçüncü Kişi Web Sitelerinin Linkleri: Bu Site ve bu Sitede bulunan Hizmetler MİLPOS’a ait olmayan ya da onun tarafından yönetilmeyen üçüncü kişi web sitelerine bağlantılar içerebilir. MİLPOS, üçüncü kişi web sitelerinin içeriği, hüküm ve şartları, gizlilik politikası ya da uygulamaları ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
 • Beyan Taahhütlerle İlgili Yasal Uyarı: MÜŞTERİ, BU SİTEYİ VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERİ KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLERİN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU VE BU SİTENİN VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERİN “OLDUĞU GİBİ”, “KULLANILABİLECEĞİ HALİYLE” VE “TÜM HATALARI İLE BİRLİKTE” TEDARİK EDİLMİŞ OLDUĞUNU ÖZELLİKLE KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT ETMEKTEDİR. YUKARIDAKİ BEYAN VE TAAHHÜTLERE İLİŞKİN İRADE BEYANI MÜŞTERİ TARAFINDAN GAYRİ KABİLİ RÜCU OLARAK YAPILMIŞ OLUP BU SÖZLEŞMENİN SÜRESİNİN DOLMASINDAN YA DA FESHİNDEN YA DA BU SİTEYİ VEYA BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERİ KULLANMAYA SON VERMENİZDEN SONRA DAHİ GEÇERLİ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR.
 • Sorumluluk Üzerindeki Sınırlamalar: MİLPOS , MİLPOS GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI VE MÜMESSİLLERİ HİÇBİR DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI, ARIZİ YA DA KASTİ, ÖZEL YA DA SUÇ UNSURU TEŞKİL EDEN SAİR ZARARLARDAN DOLAYI SİZE YA DA DİĞER KİŞİ VE KURUMLARA KARŞI HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR. BUNLARA EK OLARAK:
  (I) BU SİTENİN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI YA DA İÇERİĞİ,
  (II) BU SİTE İLE (HİPERLİNKLER, KALIN PUNTOLU REKLAM BAŞLIKLARI YA DA DİĞER TÜRLÜ) BAĞLANTILI SİTELERİN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI YA DA İÇERİĞİ HAKKINDA VE/VEYA BU SİTEDE YA DA BU SİTE İLE (HİPERLİNKLER, KALIN PUNTOLU REKLAM BAŞLIKLARI YA DA DİĞER TÜRLÜ) BAĞLANTILI SİTELERDE BULUNAN HİZMETLERİN DOĞRULUĞU, EKSİKSİZLİĞİ YA DA İÇERİĞİ
  (III) BU SİTEDE YA DA BU SİTE İLE (HİPERLİNKLER, KALIN PUNTOLU REKLAM BAŞLIKLARI YA DA DİĞER TÜRLÜ) BAĞLANTILI SİTELERDE BULUNAN HİZMETLER (IV) HER TÜRLÜ KİŞİSEL SAKATLANMA YA DA MADDİ ZARAR
  (V) ÜÇÜNCÜ TARAFLARA İZAFE EDİLEBİLECEK HER TÜRLÜ TUTUM VE DAVRANIŞ
  (VI) SUNUCULARIMIZA İZİNSİZ ERİŞİLMESİ YA DA SUNUCULARIMIZ DAHİLİNDE BULUNAN İÇERİĞİN, KİŞİSEL BİLGİLERİN, MALİ BİLGİLERİN YA DA DİĞER BİLGİLERİN İZİNSİZ KULLANIMI
  (VII) BU SİTEDEKİ YA DA BU SİTE İLE (HİPERLİNKLER, KALIN PUNTOLU REKLAM BAŞLIKLARI YA DA DİĞER TÜRLÜ) BAĞLANTILI SİTELERDE BULUNAN HİZMETLERİN KESİLMESİ YA DA SONA ERDİRİLMESİ
  (VIII) BU SİTEYE YA DA BU SİTE İLE (HİPERLİNKLER, KALIN PUNTOLU REKLAM BAŞLIKLARI YA DA DİĞER TÜRLÜ) BAĞLANTILI SİTELERE YA DA BU SİTELER ÜZERİNDEN YAYILABİLECEK HER TÜRLÜ VİRÜS, SOLUCAN, BÖCEK, TROJAN YA DA BENZERLERİ
  (IX) ÇOCUKLAR İÇİN ZARARLI, AŞAĞILAYICI, TACİZ EDİCİ, İSTİSMAR EDİCİ HER TÜRLÜ KULLANICI İÇERİĞİ YA DA İÇERİK YA DA PORNOGRAFİK, MÜSTEHCEN YA DA YAYINLANMASI YASAKLANMIŞ DİĞER SAKINCALI İÇERİKLER VE/VEYA MİLPOS TARAFINDAN ZARARLI OLDUĞU KONUSUNDA UYARIDA BULUNULMUŞ OLSUN YA DA OLMASIN BU SİTEYİ VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLI, YASAL YA DA AKDİ TEMELE DAYANAN YA DA DAYANMAYAN HER TÜRLÜ ZARAR VE ZİYANLARDAN DOLAYI DA MİLPOS SORUMLU TUTULAMAZ.
  MÜŞTERİ EK OLARAK, MİLPOS’UN KENDİSİNE KARŞI OLUŞABİLECEK TÜM SORUMLULUKLARIN TOPLAMININ, İHTİLAF KONUSU HİZMETLER İÇİN ÖDENMİŞ OLAN BEDELİN TOPLAM TUTARINI HİÇBİR DURUMDA AŞAMAYACAĞINI ÖZEL OLARAK KABUL ETMEKTE VE BU KABULÜ BEYAN VE TAAHHÜT ETMEKTEDİR.
 • Abonelik, Ücretler ve Ödeme: MİLPOS, abonelik hizmet bedellerini, size sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. Sipariş üzerindeki Ödeme Metodunuz, Hesabınızda aktif herhangi bir hizmet olduğu sürece geçerli tutulmalıdır.
  Site üzerinden abonelik hizmet(ler)i sipariş ettiğinizde bu Siteden satın alınan abonelik paketleri ve Hizmetler için ödenmesi gereken tüm fiyat ve ücretleri ödemeyi kabul etmiş sayılırsınız. Kullanacağınız Hizmetler Hizmet şartları sona ermeden önce askıya alınmış, sonlandırılmış ya da devredilmiş olsa dahi aksi belirtilmediği sürece ödeyeceğiniz hiçbir ücret ya da bedel geri iade edilmez. MİLPOS fiyat ve ücretler üzerinde dilediği her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve bu değişiklik ya da düzenlemeler bu Sitede çevrim içi olarak ilan edilecek ve size ek bildirimde bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecektir.
  MİLPOS ’tan aldığınız bazı Hizmetler için iptal talebinde bulunabilirsiniz. Hizmet iptal talebinize ilişkin iade süresi beş (5) işgünü ile tam bir faturalama dönemi arasında değişebilir. İadelere ilişkin ödemeler ilişkili sipariş sırasında belirttiğiniz ödeme metodu ile aynı kanal üzerinden veya talebiniz üzerine Milpos Sanal Kart’ınıza ilgili tutarın yüklenmesi şeklinde yapılabilir. MİLPOS bazı hizmetlerini birleştirerek farklı abonelik paketi yada kampanya olarak sunabilir.
  Ürüne özel anlaşmada yasaklanmış olduğu durumlar hariç, Hizmetler için yapacağınız ödemelerinizi geçerli bir kredi kartı, banka havalesi/EFT ile; ya da MİLPOS’un ücret ödemesi yapmak için yapılandırdığı bir hizmet olan “Milpos Sanal Kart” Servisi veya PAYTR, PASSCODE uygulamalarından faydalanarak yerine getirebilirsiniz ("bunların her biri birer "Ödeme Metodudur"). Kredi kartı ile ödemelerde belirlenen koşuların sağlanması halinde Milpos’un belirlediği komisyonlarla, taksit seçenekleri sunulabilir. Taksit adetleri, koşulları, taksit yapılabilecek kart türleri, bankalar ve komisyonları MİLPOS tarafından belirlenir ve MİLPOS bu koşullar ve seçenekler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
  MİLPOS Hizmetlerinden bazıları OTOMATIK YENİLEME seçeneği sunmaktadır. Otomatik yenileme seçeneği detayları Hizmet’ten Hizmet’e değişiklik gösterebilir. Varsayılan ayar olarak otomatik yenileme seçeneği kullanılan Hizmetler için otomatik yenileme seçeneği iptal edilmediği sürece MİLPOS yenilenme süreleri geldiğinde Hizmetlerinizi otomatik olarak mevcut Hizmet süresi ile yenileyecek (örneğin 3 aylık ise 3 aylık, 6 aylık ise 6 aylık ve 12 aylık ise 12 aylık) ve MİLPOS’un o tarihte uygulamada olan fiyatları üzerinden sipariş üzerinde belirttiğiniz Ödeme Metodu ile ödemeyi tahsil edecektir.
  Sınırlama olmaksızın (i) yenileme seçeneklerinizin ayarlanması ve (ii) kullandığınız Ödeme Metodunun/Metotlarının geçerli ve güncellenmiş olmasının sağlanması dahil olmak üzere Hesabınızla ilgili ayarları değiştirmek ve belirlemekle ilgili tüm sorumluluk sadece size aittir. Ayrıca, bunu yapmamanız halinde bu ihmalinizin Hizmet kesintisi ya da kaybına neden olabileceğini ve MİLPOS'un bundan dolayı size ya da üçüncü kişilere karşı sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.
  MÜŞTERİ’nin sözleşmeyi yenilemek istememesi halinde 15 (onbeş) işgünü önceden otomatik yenilemeye devam etmemesi gerekmektedir. Bu durumda, MİLPOS, MÜŞTERİ’nin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde MÜŞTERİ’ye ait MİLPOS sunucularında bulunan hizmete ait bütün kayıtlar silinecektir.
  MÜŞTERİ’in MİLPOS ile SLA sözleşmesi imzalamış olması durumunda, otuz (30) günü aşmış borç bakiyesi var ise, Milpos SLA’de tanımlanmış olan “Servis Kredisi” geçersiz olacaktır. Ödemelerin zamanında tahsil edilememiş olmasından kaynaklanan herhangi bir veri kaybı iddiasının MİLPOS’a yönlendirilmesi mümkün değildir.
  MİLPOS, güvenlik kuralları gereği, gerekli gördüğü ödeme işlemleri için ödemeyi durdurabilir ve/veya sizi arayarak sesli onay ile ödemenizi teyit edebilir, ayrıca gerekli gördüğü durumlarda ve koşullarla “3D secure” ile güvenli ödeme onayı isteyebilir.
 • Ödeme Metodaları:
 • 15.1 Kredi Kartı ile Peşin / Taksitli Ödeme: MİLPOS, bu sözleşmeyi kabul etmenizle, hizmet bedellerinin kayıt sırasında vermiş olduğunuz kredi kartı hesabından tahsil etme hakkına sahiptir. Sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca, MİLPOS'a tahsilat için bildirdiğiniz kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sadece Müşteri sorumludur. Kredi kartının son kullanma tarihinin vb. bilgilerin değişmesi durumunda, bu bilgiyi Hesabındaki (Kullanıcılar) ilgili alandan değiştirmesi gerekmektedir.
  15.2 Havale / EFT İle Ödeme: Ödeme metodu olarak Banka Havalesi / EFT seçilmesi durumunda MİLPOS’a ait Banka hesabına, Hesabınızda belirttiğiniz kişi ya da kurum adına açılmış banka hesabından en geç 7 (yedi) takvim günü içerisinde ödemenin yapılması sonucu MİLPOS hizmet aktivasyonunu yapar ve sizi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir.
  15.3 Milpos Sanal Kart, PAYTR ve PASSCODE İle Ödeme: Milpos Sanal Kart uygulaması genel olarak ücret iade işlemleri için oluşturulmuş olup, talebinizle ilgili iade tutarınız Sanal Kartınıza yüklenebilmektedir. Ayrıca banka havalesi /EFT ile Milpos Sanal Kart’ınıza yükleme yapabilir; yeterli bakiyeniz olması durumunda, sipariş sırasında Sanal Kart’ınızdan ilgili ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz. MİLPOS tarafından bazı Hizmetler için geliştirilen PASSCODE uygulaması ile siparişiniz sırasında size daha önceden iletilmiş olan PASSCODE bilgilerini kullanarak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.
 • Tazminat:
  (i) Bu Siteyi ya da bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanmanız;
  (ii) işbu Sözleşmenin ya da bu Sözleşmenin yapısında yer alan kurumsal politikaları ve/veya anlaşmaların hükümlerini ihlal etmeniz ve/veya
  (iii) sınırlama olmaksızın her türlü fikri mülkiyet hakkı ile müseccel haklar da dahil olmak üzere üçüncü kişi haklarını ihlal etmeniz sonucu MİLPOS'un, MİLPOS'un görevlilerinin, çalışanlarının ve mümessillerinin maruz kalabileceği ya da üstlenmek zorunda kalacakları tüm hak iddialarına, taleplere, masraf ve harcamalara (buna İstanbul Barosunun tavsiye niteliğindeki vekalet ücret çizelgesinde yer alan vekalet ücretleri de dahildir) ve tüm diğer zararlara karşı MİLPOS'u ve çalışanlarını koruyacağınızı, her türlü zarar ve ziyanını tazmin ve telafi edeceğinizi ve sayılan yasal sorumluluklara karşı beri kılacağınızı kabul ediyorsunuz. Bu bölüm kapsamındaki tazminat yükümlülükleri, işbu Sözleşmenin sona ermesinden ya da feshinden ya da sizin Siteyi ya da Sitede bulunan Hizmetleri kullanmaya son vermenizden sonra da geçerli olmaya devam edecektir.
 • Uyuşmazlıkların Çözümü, Yargı Yetkisi: Yetkili Alan Adı Kayıt Operatörleri ve Uluslararası Alan Adı Uyuşmazlıklarının Çözümü Politikasına tabi ihtilaflar haricinde, işbu Sözleşme, kanunlar arası ihtilaf ilkelerine bakılmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde, tüm dava ve takiplerinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
 • Ünvanlar ve Başlıklar; Bağımsız Taahhütler; Bölünebilirlik: İşbu Sözleşmenin unvan ve başlıkları sadece atıfta bulunulmasını kolaylaştırmak içindir ve taraflar arasında işbu Sözleşme ile mutabakata bağlanan hususları aksi surette yorumlamak ya da açıklamak için hiçbir biçimde kullanılamaz. İşbu Sözleşmedeki her bir beyan ve taahhüt her açıdan ayrı ve bağımsız bir beyan veya mutabakat olarak yorumlanacaktır. Yargı yetkisini haiz herhangi bir mahkeme tarafından işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yasa dışı, geçersiz ya da diğer biçimlerde icra edilemez olduğuna karar verilmesi durumunda, bu Sözleşmenin geri kalan hükümleri (ve bu hükümlerin diğer kısımları) bundan etkilenmeyecektir ve kanunen izin verilen geniş kapsamda aynen geçerli ve uygulanabilir kalacaktır. İş bu belge MİLPOS hizmetlerinin kullanımı hakkındaki şartları içerir ve gerekli görülen sözleşme ve belgelere ek yapılabilmektedir. MİLPOS’un sunduğu tüm hizmetler bakımından hizmetin sunulduğu tarih itibari ile MİLPOS’a ait internet sitesinde yer alan ilgili sözleşmelerin tamamı MİLPOS'tan alınan hizmetin tüm kapsamını oluşturmakla birlikte, incelenerek okunması ve kabulü gerekmektedir. Müşteri aldığı hizmete ilişkin sözleşmelerin tamamından haberdar olduğunu ve eksiksiz şekilde mutabık olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • İletişim Bilgileri: Bu Sözleşme ile ilgili sorularınız için info@milpos.com e-posta adresinden bizimle iletişime geçerek tüm sorularınızı yöneltebilirsiniz.